Kui vajad võõrsil abi

 

Kodanike registreerimine

Eesti kodanikele operatiivse konsulaarkaitse tagamiseks soovitame oma välisriigis viibimise registreerida.

Õnnetused ja haigestumised

Ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumi korral välisriigis võib konsul aidata sul leida vajalikku arstiabi ning võtta ühendust sinu lähedastega Eestis (või mujal).

Vajadusel abistab konsul ka haige Eestisse transportimise küsimustes.
Eesti Haigekassas kindlustatud inimesed, kes viibivad teises EL liikmesriigis, saavad koheselt vajaminevat arstiabi samadel alustel, kui selles riigis elavad kindlustatud inimesed. Arstiabi saamiseks peab esitama Euroopa ravikindlustuskaardi või selle asendussertifikaadi ning isikut tõendava dokumenti.
NB! tuleb arvestada, et erinevate EL liikmesriikide haigekassasüsteemid on erinevad – mõnes liikmesriigis kehtiva süsteemi kohaselt kannab patsient ise osad ravikuludest, ka nt kiirabi kulud vms.

Soovitame ravikindlustuse osas uurida lisainfot eelnevalt Eesti Haigekassa kodulehelt ja
võtta reisile Euroopa Liitu kaasa Euroopa ravikindlustuskaart.

NB! Eesti Haigekassa  ei kata välismaal haigestunud inimeste või õnnetusjuhtumites vigastatute kõiki kulusid, sh kojutoimetamise kulusid.
Selleks soovitame reisikindlustust.

Reisikindlustus jaguneb tavaliselt tervise-, reisi- ja pagasikindlustuseks ja on vajalik kõigile Eestist väljapoole reisivatele inimestele.

Reisikindlustuse raames olev tervisekindlustus on laiema kattega kui ravikindlustus.

Ravikindlustus tagab esmase meditsiiniabi, kuid kindlustusseltsiga sõlmitud reisikindlustuslepingu alusel saab katta kõik muud kulud, mis kaasnevad teises riigis ootamatu tervisehäda, õnnetuse või muu ettenägematu asjaoluga seonduvalt, näiteks:

 • kiirabi- ja haiglakulud (nii era- kui riiklik), ravimid
 • haige transpordikulud ja kodumaale tagasitoimetamise kulud
 • kindlustatut saatva isiku majutus- ja elamiskulud
 • surmajuhtumi korral põrmu tagasitoimetamine Eestisse või matusekulud välismaal.

Reisikindlustuse hind sõltub reisija vanusest, reisi sihist ja kestusest ning valitud kindlustussummast.

Täiendavat infot küsi sobivast reisibüroost või kindlustusseltsist.

Kui sul ei ole reisile minnes sõlmitud reisikindlustuse lepingut, jäävad ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumi korral tekkivad kulud sinu või sinu lähedaste kanda.

NB! Reisides autoga jälgi, et oleks vajalik kehtiv sõidukikindlustus ja  kehtivad juhiload ning kontrolli, kas auto tehnilised näitajad vastavad reisil läbitavate riikide nõuetele!

Ara unusta rohelist kaarti!
Roheline kaart on rahvusvaheline vastutuskindlustuse tõend, mille alusel hüvitatakse kannatanule liiklusõnnetuses süüdlase sõidukiga põhjustatud kahjud õnnetuse asukohariigis kehtivate reeglite järgi.
Euroopa Liidu liikmes- ja lepinguriikidesse sõites on kasulik Roheline kaart kaasa võtta.

Riigid, kus roheline kaart on kohustuslik: Albaania, Andorra, Bulgaaria, Bosnia ja Hertsegoviina, Valgevene, Horvaatia, Iisrael, Iraan, Maroko, Moldova, Makedoonia, Rumeenia, Serbia ja Montenegro, Tuneesia, Türgi, Ukraina ja Venemaa.

Riigid, kus roheline kaart on soovitav: Austria, Belgia, Küpros, Tšehhi, Saksamaa, Taani, Hispaania, Prantsusmaa, Soome, Suurbritannia, Kreeka, Ungari, Itaalia, Iirimaa, Island, Luksemburg, Leedu, Läti, Malta, Norra, Holland, Portugal, Poola, Rootsi, Slovakkia, Sloveenia, Šveits.

Reisidokumendi kaotus

Kui sa kaotad või sinult varastatakse välisriigis olles pass või ID-kaart, väljastab konsul (või aukonsul) sulle tagasipöördumistunnistuse. Tagasipöördumistunnistuse saamiseks on vaja esitada:

 • 2 ühesugust fotot mõõtudega 40mmx50mm,
 • täita tagasipöördumistunnistuse taotlusankeet (lingid saadaval siin)
  – tagasipöördumistunnistus – Eesti kodanikele
  – tagasipöördumise luba – välismaalase passi omanikele

Kui dokument on kaotsi läinud  kuriteo tulemusena, soovitame juhtumi registreerida  kohalikus politseis ning küsida vastavasisuline  tõend politseisse pöördumise kohta.

NB! Tagasipöördumistunnistus on mõeldud tagasi pöördumiseks Eestisse – sellega ei saa jätkata pooleliolevat reisi, või elada asukohariigis.

Palun kontrollige kohe, kui politseid passi kadumisest või vargusest teavitate, kas riigist lahkumiseks on vajalik saada väljasõiduviisa, registreeruda immigratsiooniasutuses või läbida muid protseduure. Palun arvestage, et täiendavate toimingute tegemiseks võib kuluda lisaaega. Seega ei tohi mingil juhul väljasõiduviisa või -loa taotlemist jätta vahetult riigist lahkumise hetkele.

TAGASIPÖÖRDUMISTUNNISTUSE VÄLJAANDMISE TEENUSSTANDARD

TAGASIPÖÖRDUMISE LOA VÄLJAANDMISE TEENUSSTANDARD

ID-kaardi sertifikaatide peatamine

Kui sul on kahtlus, et sinu ID-kaart on kadunud ning seda võidakse kuritarvitada (näiteks sinu nimel digitaalallkirja anda), helista esimesel võimalusel ID-abiliini numbril 1777 (välismaalt helistades (+372) 6773377 ja palu oma ID-kaardi sertifikaadid peatada. Selleks küsib abiliin sinu isikuandmeid: ees- ja perekonnanime, sünniaastat või isikukoodi, sünnikohta või ID-kaardi numbrit. Peatamiseks pead vähemalt mõned neist andmetest ütlema ning sertifikaadid peatatakse. Peatatud sertifikaatidega ei saa anda digitaalallkirja ega teha muid toiminguid elektroonilises keskkonnas.

Kui ID-kaart kaob, teavita kindlasti ka Politsei- ja Piirivalveametit, kes saab vajadusel tunnistada ID-kaardi kui füüsilise dokumendi kehtetuks.

Kinnipidamine / arreteerimine

Välisriigis kinnipidamise korral tuleb meeles pidada, et kinnipeetul on kindlad õigused – peab olema tagatud võimalus võtta ühendust Eesti välisesindusega, samuti peab olema tagatud õigusabi ehk advokaadi teenus ning vajadusel tõlge kinnipeetu jaoks arusaadavasse keelde.

Mida saab konsul teha isiku kinnipidamisel?

Konsul saab jälgida, et Eesti kodanike kohtlemine kinnipidamisel ning vanglas vastaks rahvusvahelisele tavale. Juhul, kui ilmnevad tõsised kõrvalekaldumised, saab konsul juhtida sellele vastavate ametkondade tähelepanu. Kinnipeetu palvel külastab konsul teda vanglas.

Mida konsul ei saa teha isiku kinnipidamisel?

Levinud on väärarusaam, et Eesti riik peab tasuma kinnipeetu õigusabi, tõlgi või teiste teenuste eest. Asukohamaa poolt määratakse riiklik kaitsja ja kui see kinnipeetut ei rahulda, saab ta palgata endale oma kulul sobivama kaitsja. Samuti on väär arusaam, et konsul ise võiks olla kinnipidamisel või kohtus isiku kaitsjaks või et tema võimuses on kinnipeetu kohe vanglast vabastada. Ka ei saa konsul nõuda kinnipeetule vanglas paremaid tingimusi, kui on ülejäänutel.

Surmajuhtum

Eesti kodaniku surma korral informeerib asukohariik Eesti välisesindust, kes omakorda edastab teate Eesti kodaniku surmast tema sugulastele või lähedastele.

Konsuli kohuseks on abistada omakseid põrmu transportimisel asukohariigist Eestisse, mis muuhulgas hõlmab vajalike dokumentide väljastamist, urni või kirstu pitseerimist. Põrmu tuhastamise ja transpordiga seonduvad kulud peavad katma sugulased või lähedased.

Tagasipöördumise loa väljaandmise teenusstandard

Üldinfo teenuse kohta

Teenuse osutamise aluseks on konsulaarseadus ning isikut tõendavate dokumentide seadus ja Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2002. a määrus nr 358 Tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa väljaandmise tähtajad ning tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu

Teavet tagasipöördumise loa väljaandmise teenuse kohta saab järgmiselt:

Tagasipöördumise loa võib anda Eestisse tagasipöördumiseks:

 • välismaalasele, kes elab Eesti Vabariigis elamisloa alusel ja kellele väljaantud välismaalase pass, ajutine reisidokument või pagulase reisidokument on välisriigis viibides muutunud kasutamiskõlbmatuks, hävinud või kaotsi läinud (nt passi kaotamine, vargus, hävimine);
 • välismaalasele, kelle Eesti Vabariik võtab välislepingu alusel tagasi;
 • sünnitõendi või sünnitunnistuse alusel Eesti Vabariigis elamisloa alusel elava välismaalase välisriigis sündinud alla üheaastasele lapsele, kellel puudub oma reisidokument.

Reisidokumendiks on:

 • välismaalase pass;
 • ajutine reisidokument;
 • pagulase reisidokument;
 • meresõidutunnistus.

NB! Juhime tähelepanu, et  tagasipöördumise luba antakse tagasipöördumiseks Eestisse. Näiteks poolelijäänud reisi tagasipöördumise loaga jätkata ei saa. Tagasipöördumise luba antakse kehtivusajaga kuni üks aasta.

Kui Te viibite välismaal ja Teie reisidokument on hävinud, kaotsi läinud või varastatud, saate Te tagasipöördumise loa, pöördudes Eesti välisesindusse.

Selleks on Teil vaja esitada:

 • taotlusankeet;
 • 2 fotot (40×50 mm; otsevaates, peakatteta, erariietes ja heledal taustal);
 • alla üheaastase lapse sünnitõend või sünnitunnistus (lapsele taotlemise korral).

Taotluse menetlemine

Konsulaarametnik vaatab Teie taotluse üle ja jälgib, et kõik taotlusankeedi ettenähtud väljad oleksid täidetud, ning vajaduse korral täpsustab taotluses esitatud informatsiooni. Pärast seda edastab konsulaarametnik Teie andmed isikutuvastamiseks konsulaarosakonna konsulaarabi büroosse.

Konsulaarametnik annab tagasipöördumise loa või keeldub toimingu sooritamisest üldjuhul 3 tööpäeva jooksul. Juhul, kui Teie isikusamasuse tuvastamine on aeganõudvam, võib tagasipöördumise loa taotlust menetleda kauem, kuid mitte enam kui 15 tööpäeva jooksul taotluse menetlusse võtmise päevast arvates.

Tagasipöördumise loa väljaandmisest keeldumise ja selle põhjused teeb välisesindus Teile teatavaks 3 tööpäeva jooksul dokumendi väljaandmisest keeldumise päevast arvates, vastavalt taotluses esitatud kontaktandmetele.

Tagasipöördumise loa väljaandmisest keeldumise põhjused võivad olla järgmised:

 • Teie isikut ei saa tuvastada;
 • Teil ei ole kehtivat Eesti elamisluba;
 • puudub foto (menetlust alustatakse kohe pärast Teie foto esitamist).

Päringutele vastamine

Päringud tehtud toimingute kohta palume esitada kirjalikult aadressil Islandi väljak 1, 15049 Tallinn, faksile 6 377 454 või e-posti aadressil: konsek@vm.eevõi välisesindusse, kuhu taotlus esitati.

Ettepanekud ja arvamused

Välisministeerium on huvitatud oma teenuste kvaliteedi tõstmisest. Teie arvamused ja ettepanekud teenuse kohta palume esitada kirjalikult aadressil Islandi väljak 1, 15049 Tallinn.

Kaebused

Kaebused konsulaarosakonna tegevuse, sealhulgas põhiseaduslike õiguste ja vabaduste tagamise kohta palume esitada kirjalikult aadressil Islandi väljak 1, 15049 Tallinn.

Tagasipöördumistunnistuse väljaandmise teenusstandard

Üldinfo teenuse kohta

Teenuse osutamise aluseks on konsulaarseadus, isikut tõendavate dokumentide seadus ja Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2002. a määrus nr 358 Tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa väljaandmise tähtajad ning tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu

Teavet tagasipöördumistunnistuse andmise teenuse kohta saab järgmiselt:

Tagasipöördumistunnistus antakse:

 • välisriigis viibivale Eesti kodanikule, kelle reisidokument on muutunud kasutamiskõlbmatuks, hävinud või kaotsi läinud (nt passi kaotamine, vargus);
 • sünnitõendi või sünnitunnistuse alusel Eesti kodaniku välisriigis sündinud alla üheaastasele lapsele, kellel puudub oma reisidokument.

Reisidokumendiks on:

 • isikutunnistus (võimalik reisida Euroopa Liidu liikmesriikides);
 • Eesti kodaniku pass;
 • diplomaatiline pass;
 • meremehe teenistusraamat.

NB! Juhime tähelepanu, et tagasipöördumistunnistus antakse tagasipöördumiseks Eestisse. Näiteks poolelijäänud reisi tagasipöördumistunnistusega jätkata ei saa. Tagasipöördumistunnistus antakse kehtivusajaga kuni üks aasta.

Kui Te viibite välismaal ja Teie reisidokument on hävinud, kaotsi läinud või varastatud, saate Te tagasipöördumistunnistuse, pöördudes Eesti välisesindusse.

Kui välisriigis puudub Eesti välisesindus, on Teil õigus pöörduda teiste Euroopa Liidu liikmesriikide välisesindustesse. Nende puudumisel tuleb võtta ühendust Välisministeeriumi konsulaarosakonna konsulaarabi bürooga.

Tagasipöördumistunnistuse saamiseks on Teil vaja esitada:

 • taotlusankeet;
 • 2 fotot (40×50 mm; otsevaates, peakatteta, erariietes ja heledal taustal);
 • alla üheaastase lapse sünnitõend või sünnitunnistus (lapsele taotlemise korral).

Taotluse menetlemine

Konsulaarametnik vaatab Teie taotluse üle ja jälgib, et kõik taotlusankeedi ettenähtud väljad oleksid täidetud, ning vajaduse korral täpsustab taotluses esitatud informatsiooni. Pärast seda edastab konsulaarametnik Teie andmed isikutuvastamiseks konsulaarosakonna konsulaarabi büroosse.

Konsulaarametnik annab tagasipöördumistunnistuse või keeldub toimingu sooritamisest üldjuhul 3 tööpäeva jooksul. Juhul, kui Teie isikusamasuse tuvastamine on aeganõudvam, võib tagasipöördumistunnistuse taotlust menetleda kauem, kuid mitte enam kui 15 tööpäeva jooksul taotluse menetlusse võtmise päevast arvates.

Tagasipöördumistunnistuse andmisest keeldumise ja selle põhjused teeb välisesindus Teile teatavaks 3 tööpäeva jooksul dokumendi väljaandmisest keeldumise päevast arvates, vastavalt taotluses esitatud kontaktandmetele.

Tagasipöördumistunnistuse andmisest keeldumise põhjused võivad olla järgmised:

 • Te ei ole Eesti kodanik;
 • Teie isikut ei saa tuvastada;
 • puudub foto (menetlust alustatakse kohe pärast Teie foto esitamist).

Päringutele vastamine

Päringud tehtud toimingute kohta palume esitada kirjalikult aadressil Islandi väljak 1, 15049 Tallinn, faksile 6 377 454, e-posti aadressil konsul@mfa.ee või  välisesindusse, kuhu taotlus esitati.

Ettepanekud ja arvamused

Välisministeerium on huvitatud oma teenuste kvaliteedi tõstmisest. Teie arvamused ja ettepanekud teenuse kohta palume esitada kirjalikult aadressil Islandi väljak 1, 15049 Tallinn.

Kaebused

Kaebused konsulaarosakonna tegevuse, sealhulgas põhiseaduslike õiguste ja vabaduste tagamise kohta palume esitada kirjalikult aadressil Islandi väljak 1, 15049 Tallinn.

Raha kaotus

Raha kaotamisel kehtib eelkõige põhimõte “oska end ise aidata” – konsul  aitab sul võtta ühendust lähedastega ning nõustab raha ülekannete tegemisel.

Raha kaotuse korral on võimalik kasutada ka rahvusvahelist kiirrahakaardi saatmise teenust, mida pakuvad MoneyGram ja Western Union.

Rahaline abi välisministeeriumi vahendusel
Välisesindus saab anda rahalist abi nö tagatise olemasolul – väljamakse saab konsul teha juhul, kui vastav summa on lähedaste poolt kantud välisministeeriumi pangaarvele (SWEDBANK: EE122200221006104336, SWIFT/BIC:HABAEE2X, viitenumber 700025262).